กรมพลศึกษา เดินหน้างานภูมิภาค จัดอบรมวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา ทั้ง 4 ภาค

 

          กรมพลศึกษา จัดสัญจรพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการ พัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน

          ดร.กิตติพงษ์  โพธิมู อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากขึ้น ซึ่งหน่วยงานต่างๆ มีการจัดส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนเล่นกีฬา ออกกำลังกายเพื่อการแข่งขันหรือเพื่อสุขภาพ ถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และความมีน้ำใจนักกีฬา สำหรับการเล่นกีฬาและออกกำลังกายให้มีประสิทธิภาพควรนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยในการฝึกกีฬาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน และระดับมวลชน อันเป็นกระบวนการที่ทำให้เด็ก เยาวชน และนักกีฬาสามารถแสดงศักยภาพทางการกีฬาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในระดับมวลชนสามารถออกกำลังกายได้ถูกหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา และสามารถช่วยลดแนวโน้มความรุนแรงที่จะเกิดการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม การเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ซึ่งการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและสุขภาพ และความต้องการของแต่ละบุคคล เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมาก ซึ่งจะต้องรณรงค์ให้เกิดกระบวนการเหลานี้อย่างต่อเนื่อง และลงสู่เด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อปลูกฝังให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและนำมาใช้ในการออกกำลังกายและฝึกซ้อมกีฬา เป็นการส่งเสริมนักกีฬาให้มีคุณภาพตั้งแต่เด็กต่อยอดสู่นักกีฬาระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนเกิดโรงเรียน ชมรมเครือข่ายนำร่องที่มีการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกสาขาเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเล่นกีฬาให้ประสบความสำเร็จ

 

          สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสุขภาพของประชาชนโดยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงจัดทำโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านสมรรถภาพทางกายของประชาชน โดยจัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นำวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน ซึ่งการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้นำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ได้อย่างถูกต้องเพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านสมรรถภาพทางกายของประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้มีพื้นที่ดำเนินการ ทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ ซึ่งจัดในพื้นที่ภาคอีสาน จังหวัดนครราชศรีมาที่ผ่านมา โดยภายในงานมีการอบรมให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย โภชนาการการกีฬา ท่าบริหารกล้ามเนื้อด้วยยางยืด การฝึกทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับประชาชนในพื้นที่แต่ละจังหวัด อีกทั้งมีเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพ จาก 6 จังหวัด รวมจำนวน 170 คน เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ครั้งต่อไปจะสัญจรที่ภาคเหนือ ระหว่าง วันที่ 27 - 29 มกราคม 2559 ณ จังหวัดสุโขทัย ดังนั้น จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพ อาทิ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล ครูสอนพลศึกษาและสุขศึกษา อสม. เป็นต้น เข้าร่วมโครงการ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สมัครเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา โทร. 0-2618 -7781 ต่อ 107