อุทธรณ์กระทู้ที่ถูกรายงานเนื้อหาไม่เหมาะสม

จากการปรับปรุงระบบ
ให้สมาชิกสามารถรายงานกระทู้ หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
โดยระบบจะปิดการใช้งาน
กระทู้ หรือเนื้อหาที่ถูกรายงานครบ 10 ครั้ง

เพื่อความเป็นธรรมแก่เจ้าของกระทู้ ที่อาจถูกกลั่นแกล้ง
หรืออาจมีความเข้าใจผิดในเนื้อหาดังกล่าว
ได้มีโอกาสชี้แจง เพื่อขอเปิดการใช้งานกระทู้นั้น ๆอีกครั้ง

** อนุญาตเฉพาะการอุทธรณ์กระทู้เท่านั้นนะครับ
หากต้องการแจ้งปัญหาการใช้งาน
รบกวนที่กระทู้นี้ครับ
http://www.prachatalk.com/board/node/28


4ความคิดเห็น
  • ผักหวานป่า

    11 มิ.ย. 2015 - 18:27

    ลบแล้วค่ะ คารวะ